Неорганічної хімії

д.х.н., доц. Павленко В.О.
Синтез та дослідження багатоядерних координаційних сполук перехідних металів на основі піразолу та його похідних.
д.х.н., проф. Амірханов В.М.
Основний науковий напрямок, який розвиває група, пов‘язаний із синтезом та дослідженням органічних сполук карбациламідофосфатного (КАФ) та сульфамідофосфатоного (САФ) типів, які можуть виступати в ролі лігандів при одержанні координаційних сполук з корисними властивостями.
д.х.н., проф. Слободяник М.С.
Науковою групою розроблені фізико-хімічні основи керованого синтезу складних оксидних каркасних сполук (фосфатів, фтор фосфатів, титанатів, ніобітів, молібдатів та вольфраматів) з розплавлених сольових систем. Крім того, вивчається перечінь сполук на основі неорганічних елементів, що можуть слугувати новими матеріалами для практичного застосування.
д.х.н., проф. Неділько С. А.
Наукова група синтезує та досліджує складнооксидні сполуки на основі перехідних металів (ванадію, кобальту, нікелю, купруму, мангану), лужних, лужно- та рідкісноземельних елементів з особливими електрофізичними, оптичними та каталітичними властивостями.
д.х.н., проф. Лампека Р. Д.
Сфера наукових інтересів: координаційна хімія 1,2,4-триазолів; магнітні та каталітичні властивості багатоядерних комплексів міді, цинку та паладію; координаційна хімія родію, ренію та іридію; дослідження сполук уранілу, ЯМР спектроскопія.
Прямий синтез координаційних сполук, рентгеноструктурний аналіз, магнетохімічні дослідження, металокомплексний каталіз, біологічна активність.
Цікаво? Розкажи про нас друзям!