Наукова група д.х.н. Павленка В.О.

Павленко Вадим Олександрович, доктор хімічних наук, доцент кафедри неорганічної хімії, читає лекції з навчальних дисциплін Загальна хімія“ та Неорганічна хімія“ студентам ОР Бакалавр, проводить семінарські заняття та лабораторні роботи. Для студентів ОР Магістр проводить заняття з курсів Особливості синтезу нових складнооксидних і координаційних сполук“ та Магнетохімія“.

Наукова група працює над розробкою науково-обґрунтованих підходів до створення функціональних матеріалів на основі комплексів перехідних металів із полінуклеативними лігандами – похідними 1Н-піразолу, які б були високоефективними каталізаторами розщеплення сполук із фосфоестерними зв'язками; розробкою методів синтезу моно- і біядерних координаційних сполук перехідних металів на основі хелатних і бінуклеативних лігандів піразолатного типу, дослідженням взаємозв'язку між особливостями їх молекулярної будови, природою йонів металів, фізико-хімічними (спектральними, магнітними, електрохімічними) параметрами і каталітичною ефективністю в реакціях розщеплення фосфоестерів та розробкою на цій основі стратегії створення нового покоління високоефективних каталізаторів гідролітичного розщеплення сполук із фосфоестерними зв’язками.

Схема формування циклічного сттруктурного фрагменту та окиснення сполуки Cu1+ до Cu2+
Кристали комплексу нікелю з 4-метилпіразолом
Будова координаційного полімеру купруму(ІІ) з 3,5-диметилпіразолом
Будова координаційного полімеру купруму(ІІ) з 3,5-диметилпіразолом
Будова біядерного комплексу купруму(ІІ)
Аналіз поверхні Хіршфельда біядерного комплексу купруму(ІІ)
Синтезовані координаційні сполуки купруму(ІІ) азаметалокраунового типу
ІЧ спектр 3,5-диметил-1Н-піразолу
кристалізація з розчину
Цікаво? Розкажи про нас друзям!