Умови вступу

Вимоги до вступу на хімічний факультет:

Спеціальність Конкурсні предмети Бал* Вагові коефіцієнти
Хімія Українська мова та література 101 0,2
Хімія 140 0,5
Математика або Іноземна мова 120 0,2
Додаток до атестата - 0,08
Підготовчі курси - 0,02

* мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Обирай пріоритет № 1 – Хімічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка!

Шановні абітурієнти!
Хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка щиро вітає вступників на 1-й курс ОС Бакалавр, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням (бюджетна форма навчання)!
Список рекомендованих за конкурсом (конкурсною пропозицією), який входить у широкий конкурс.
 
До уваги вступників на ОС МАГІСТР хімічного факультету!
Результати вступних випробувань зі спеціальності 102 "Хімія".
 

До уваги всупників на освітній ступінь Бакалавр та Магістр - путівник вступної кампанії 2019 року!

Актуальна інформація для вступника про факультет, кафедри та миттєвості життя факультету на сторінках газет "Київський університет" та "Голос України".

Конкурсний відбір (крім випадків зарахування за результатами співбесіди) проводиться на основі конкурсних балів вступників. Конкурсний бал (КБ) вступника розраховується за формулою:

КБ = КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + К4×А + К5×ОУ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів, ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів Університету за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Правилах прийому.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти інауки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам  (особам, нагородженим  дипломами  І-ІІІ  ступенів)  IV  етапу Всеукраїнських  учнівських  олімпіад у рік  вступу з  базових  предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  учнів-членів Малої  академії  наук  України  в  рік  вступу останній доданок у  формулі встановлюється  рівним  10,  а  якщо  КБ  вступника  при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них Приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників проводить Всеукраїнську олімпіаду (далі – Олімпіада Університету) з біології, географії, математики, фізики та хімії. Олімпіада відбувається у два тури – дистанційний та очний. Призерам очного туру Олімпіади Університету при вступі на освітні програми за спеціальностями, зазначені в Правилах прийому, нараховуються додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в обсязі 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Умови олімпіади та приклади задач ви можете у розділі "Олімпіада".

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їхній добуток, причому: ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені у Правилами прийому, та 1,00 в інших випадках; СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей (предметні спеціальності, спеціалізації), які зазначені в Правилах прийому та 1,00 в інших випадках. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року No 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується. ПЧК дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, та 1,00 – в інших випадках.

Якщо після до множення на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Перелік категорій вступників, які мають право на зарахування за співбесідою (у випадку позитивного висновку комісії), зазначені в пунктах 1-3 Додатка 2.5 до Правил прийому.

Перелік категорій вступників, які мають право на вступ за результатами вступних іспитів, зазначені в пунктах 4-7 Додатка 2.5 до Правил прийому. Якщо особи, зазначені у пунктах 4-7 Додатка 2.5 до цих Правил прийому, допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення.

Вступники, що мають право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів та/або квотою-1, подають заяви у паперовій формі особисто до Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка у зазначені Правилами прийому терміни.

Обсяг вимог до абітурієнтів, що вступають на хімічний факультет:

  • вільно застосовувати вивчені в школі теоретичні положення при розгляді класів речовин і конкретних сполук, розкриваючи залежність властивостей речовин від їх будови
  • розв'язувати комбіновані задачі
  • здійснювати перетворення, які показують генетичний зв'язок сполук в неорганічній та органічній хімії
  • складати повні та скорочені йонні рівняння, формули ізомерів органічних сполук
  • знати властивості речовин, які широко використовуються в народному господарстві та побуті, розуміти наукові принципи деяких найважливіших хімічних виробництв

Під час іспиту з хімії абітурієнту дозволяється користуватися таблицями:

  •     "Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва"
  •     "Розчинність основ, кислот та солей у воді"
  •     "Відносні електронегативності елементів"
  •     "Ряд стандартних електродних потенціалів металів"

А також на іспиті можна користуватися мікрокалькулятором.

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2019/2020 навчальний рік:

Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636455 від 09.06.2015 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі – Приймальна комісія) та затверджені Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908.

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання на І курс вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання:

 

  Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для участі у конкурсному відборі

10 липня 

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають проходити співбесіду або складати вступні іспити, що проводить Університет

  16 липня

1800

Терміни проведення Університетом співбесід

17 липня – 19 липня

Оприлюднення списку вступників рекомендованих до зарахування за pезультатами співбесід

20 липня

1200

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими
до зарахування за результатами співбесід, вимог до зарахування за державним замовленням

22 липня

до 1000

Зарахування вступників, рекомендованими до зарахування за результатами співбесід за державним замовленням

22 липня

до 1500

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

22 липня

1800

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням

16 липня

Закінчення для рекомендованих до зарахування вступників терміну виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням

31 липня

до 1800

Прийом заяв на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб від вступників, що беруть участь у конкурсному відборі та не рекомендовані до зарахування на навчання за державним замовленням

26 липня – 04 серпня

Зарахування вступників за державним замовленням

01 серпня

до 1200

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

05 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, що зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 09 серпня

Дозарахування (можливе при наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 30 серпня

Документи абітурієнт подає особисто!!!

 

Цікаво? Розкажи про нас друзям!